پرش به محتوا

فاصله یابی

براي محاسبۀ  فاصلۀ افقی بین دو نقطه وارد از تب Cogo وارد بخش Distance شوید.

P1 را select کنید و نقطه اول را انتخاب کنید.

سپس P2 را select کنید و نقطۀ بعدی را انتخاب کنید.

با لمس Compute فاصله دو نقطۀ انتخاب شده را بر حسب متر مشاهده میکنید.