پرش به محتوا

Divide line

این بخش برای ایجاد نقاط جدید بر روی خط واصل بین دو نقطه می باشد. این کار به دو طریق انجام می شود:

تقسیم بندی با طول L: خط واصل دو نقطه را به پاره خط هایی با طول L تقسیم می کند.

 تقسیم به n پاره خط: خط واصل بین دو نقطه را به n پاره خط مساوی تقسیم می کند.

برای تقسیم خط واصل بین دو نقطه از تب Cogo وارد بخش Divide Line مي شويم.

در تقسيم بندي بر اساس طول:

سربرگ BY LENGTH را انتخاب كنيد.
P1 و P2 را انتخاب کنید.  
در قسمت Segment Length فاصلۀ تقسیم بندی را بر حسب متر تعيين كنيد.
در قسمت Output name نیز نام نقاط را وارد کنید.

در تقسيم بندي بر اساس تعداد نقاط:

سربرگ BY NUMBER را انتخاب كنيد.
P1 و P2 را انتخاب کنید.  
در قسمتNumber of Segment  تعداد نقاطی که میخواهید ایجاد شود را انتخاب کنید.
در قسمت Output name نیز نام نقاط را وارد کنید.

با لمس Compute، لیست نقاط ایجاد شده را مشاهده می کنید.

با لمس گزینۀ ADD TO PROJECT می توانید نقاط ایجاد شده را وارد پایگاه داده خود کنید.

hiro map