پرش به محتوا

Stakeout Surveying

به فرایند جانمایی نقاط موجود در پروژه بر روی زمین پیاده سازی (Stakeout) گفته می شود.

برای پیاده سازی، مراحل زیر را دنبال کنید.
به گیرنده متصل شوید. برای دریافت تصحیحات NTRIP به اینترنت متصل شوید. 
پروژه ای که می خواهید نقاط آن را پیاده سازی کنید را به پیش فرض تغییر دهید.

برای پیاده سازی نقاط با دقت سانتی متر، دریافت تصحیحات NTRIP نیاز است. آیکون رعد و برق را لمس کنید. در این حالت نوار سبز رنگی در پایین صفحه مشاهده می شود که روی آن نام سامانۀ پیش فرض و mount point از پیش منتخب، درج شده.

یک در صورت نمایش پیغام Please setup the NTRIP casters first، ابتدا تنظیمات مربوط به سامانۀ ارسال تصحیحات مورد نظر را انجام دهید.

پس از اتصال به سامانه های تصحیحات Mode از حالت SPS (بدون تصحیحات) به حالت DGBS و  Float (در حال دریافت تصحیحات) و در نهایت به حالت Fix (دریافت تصحیحات) در می آید. پس از این می توانید برداشت را آغاز کنید.

از تب Survey وارد بخش Stakeout شوید. 

برای انتخاب نقطه از لیست نقاط پروژه، IMPORT POINT را بزنید و نقطه ای که می خواهید پیاده کنید را انتخاب کنید. یا اینکه در فیلد های E N Z مختصات نقطه را به صورت دستی وارد کنید.
سپس ارتفاع آنتن را بر حسب متر در قسمت Antenna height وارد کنید. 

Go را بزنید.

در پایین صفحه میزان جابجایی مورد نیاز در جهت های مختلف روی زمین برای رسیدن به نقطۀ انتخاب شده و نیز فاصله و آزیموت تا آن نقطه درج شده.

در صورت فعال بودن دستیار صوتی، با نزدیک شدن به نقطه، بیپ (Beep Sound) شدیدتر می زند.

زمانی که نزدیک نقطه می شوید ژالون را تراز کنید. مجدداً دستگاه را جابجا کنید تا روی نقطه قرار بگیرید.
زمانی که به موقعیت نقطه روی زمین می رسید، صدای بیپ نیز قطع می شود.

پس از پیاده سازی یک نقطه، با لمس NEXT یا PREV از بالای صفحه، می توانید نقطۀ بعدی یا قبلی را پیاده کنید.  

در زمان پیاده سازی نقاط می توانید برداشت RTK نیز انجام دهید. برای این کار پس از استقرار و تراز دستگاه با لمس آیکون RECORD نقطه را برداشت کنید. نقطۀ برداشت شده در پروژۀ پیش فرض ذخیره می شود.