پرش به محتوا


Radio Frequency

از منوی settings وارد بخش radio شوید.

در منوی radio settng دو بخش frequency و protocol وجود دارد.

بر روی بخش frequncy بزنید و از منوی حاصل یکی از فرکانس ها را انتخاب کنید.

برای تنظیم porotocol بر روی portocol   بزنید و یکی از porotocol های نمایش داده شده را انتخاب کنید.