پرش به محتوا

Rect

از منوی Survey وارد بخش Cad Mapping شوید.

در بخش Cad Mapping وارد قسمت DRAW شوید.

از بخش DRAW وارد ابزار Rect شوید.

اولین گوشه مستطیل را جا نمایی میکنیم. (ما در این جا ساختمان مستطیلی زیر را برای مثال استفاده کرده ایم).

در صورت مغایرت داشتن نقطه جانمایی شده با نقطه مد نظر میتواند از گزینه بازگشت استفاده کنید که با رنگ قرمز نمایش داده شده است و گوشه اول را دوباره جانمایی کنید. در صورت درست بودن جنمایی نقطه اول نقطه دوم را جانمایی کنید.

بعد از جانمایی کردن نقطه اول و دوم گوشه سوم مستطیل را بر روی نقشه  جانمای کنید.

بعد از جانمایی نقطه سوم درصورت اینکه مستطیل حاصل با مستطیل مدنظر شما مغایرت نداشت ترسیم را تایید کنید که با رنگ سبز نمایش داده شده است و درصورت اینکه ترسیم با مستطیل مدنظر شما مغایرت داشت آن را با زدن ضربدر که با رنگ قرمز نمایش داده شده است لغو کنید.

در صورتی قصد دسترسی به جزئیات دایره رسم شده دارید بر روی مستطیل روی نقشه بزنید و در نهایت بر روی details بزنید.

در بخش details مقدار area و perimeter در صورتی که قصد ذخیره سازی نقاط را دارید بر روی save که با رنگ قرمز نشان داده شده است  و درصورتی که قصد پیاده سازی نقاط را دارید بر روی گزینه stakeout بزنید که با رنگ سبز نشان داده شده است.