پرش به محتوا

two points one length intersection

برای اخراج یک نقطه مانند P3 از فاصلۀ L از یک نقطۀ دیگر مانند P2 در امتداد پاره خطی شامل P2 مانند P1P2 از تب Cogo وارد بخش Two points one length intersection شوید.

 

P1 را select کنید و نقطۀ ابتدای پاره خط را انتخاب کنید.

P2 را select کنید و نقطۀ انتهای پاره خط را انتخاب کنید.

فاصلۀ مدنظر ( L ) را بر حسب متر در کادر مقابل L برای اخراج نقطۀ P3 را وارد کنید.( این فاصله از نقطۀ انتهای پاره خط ( P2 ) محاسبه می شود.)

Compute را لمس کنید.

مختصات نقطۀ جدید ( P3 ) را مشاهده می کنید.
برای اضافه شدن نقطه به پروژه ADD را بزنید.