پرش به محتوا

به راهنمای نرم افزار هیرو خوش آمدید.

اطلاعات مربوط به نقاط در پروژه ذخيره مي شود. برای مشاهده نقاط در سایر نرم افزارها می توان از پروژه ها در قالب های مختلف خروجی گرفت.

این بخش مربوط به کدگذاری نقاط می باشد و برای تفکیک نقاط کاربرد دارد.

این بخش مربوط به تهیه نسخۀ پشتیبان و نیز خروجی گرفتن در قالب های مختلف از پروژه هاست.

NTRIP پروتکل دریافت تصحیحات از ماهواره ها و ارسال آنها به دستگاه های گیرنده (Rover) است.

برداشت RTK (Real Time Kinematic) برای زمانی است که گیرنده به اینترنت و سامانه های دریافت کننده تصحیحات دسترسی دارد. مزیت این روش نسبت سایر روش ها، عدم نیاز به پس پردازش است. مختصات خروجی در این روش مختصات نهایی می باشد.

در برداشت PPK (Post Processed Kinematic) تصحیحات از طریق برداشت داده توسط گیرنده طی یک زمان مشخص بدست می آید. دریافت تصحیحات به شیوۀ Static بدست می آید. پس از برداشت برای اعمال تصحیحات، پس پردازش نیاز است.

در برداشت استاتیک گیرنده روی یک نقطه برای یک مدت مشخص دادۀ خام (Raw Data) دریافت می کند. داده های خام برداشت شده برای محاسبۀ تصحیحات نیاز به پس پردازش دارند.

زمانی که دریافت تصحیحات از سامانه های مرجع امکان پذیر نباشد، می توان از برداشت رادیویی استفاده کرد.

به فرایند جانمایی نقاط موجود در پروژه بر روی زمین پیاده سازی گفته می شود.