پرش به محتوا

Line

از منوی Survey وارد بخش Cad Mapping شوید.

در بخش Cad Mapping وارد قسمت DRAW شوید.

از بخش DRAW وارد ابزار Line شوید.

برای رسم یک خط نیاز به دو نقطه می باشد. ابتدا نقطه اول را انتخاب کنید(نقطه انتخابی میتواند از نقاط pointlist شما باشد) .

در مرحله بعد نقطه دوم را انتخاب کنید.

بعد از انتخاب دو نقطه و ترسیم خط مورد نظر میتوانید آن را تایید کنیدبا ربنگ سبز نشان داده شده است. و درصورت نامطلوب بودن میتوانید بازدن بر روی ضربدر ترسیم آن را لغو کنید با رنگ قرمز نشان داده شده است.

در صورتی که قصد دسترسی به جزئیات خط کشیده شده را دارید بر روی خط زده و وارد بخش detail شوید.

در منوی جزئیات طول خط رسم شده و حتی نقاط انتهایی و ابتدایی خط دیده میشود درصورتی که قصد ذخیره سازی نقاط را دارید بر روی گزینه save که با رنگ قرمز نشان داده شده است بزنید در صورتی که قصد ئیاده سازی نقاط را دارید بر روی گزینه stakeoutکه با رنگ سبز نشان داده شده است بزنید.