پرش به محتوا

Localization

برای محاسبه پارامترهای تبدیل بین سیستم مختصات های Local و UTM به دو نقطه کنترل نیاز دارید که مختصات آنها را هم در سیستم Local و هم سیستم UTM داشته باشید.

توجه شود که قبل از وارد کردن فایل Local حتما باید لوکالیزیشن انجام شود،
درصورتیکه برای تبدیل مختصات 
UTM به Local این شرط اجباری نیست.

از تب Project وارد بخش Site Localization شوید. 

در مقابل کادر Point 1 و Point 2 نوع هر نقطه کنترل از نظر 2D یا 3D بودن را انتخاب کنید.

سپس مختصات Local و UTM هر نقطه کنترل را دربخش های Point 1 و Point 2 به ترتیب وارد کنید.

گزینۀ Save Parameters را بزنید.

پیغامی را مشاهده می کنید که در آن مقیاس (نسبت طول دو نقطه در UTM به همان طول در سیستم محلی)، دوران و اختلاف ارتفاعی دو سیستم مختصات را مشاهده می کنید.

اکنون در صورت مراجعه به لیست نقاط پروژه در ستون های آخر، مختصات سه بعدی نقاط در سیستم مختصات Local  تعریف شده را مشاهده می کنید.
 
پس از برداشت سایر نقاط نیز موقعیت Local آنها به پروژه اضافه می شود.
همچنین پس از ورود نقاط Local به نرم افزار، مختصات UTM آنها در پروژه ذخیره می شود.

در صورت تغییر پارامتر های Localization، پس از save مختصات جدید وارد می شود.