پرش به محتوا

two point two length intersection

برای یافتن نقطه ای با فواصل معلوم از دو نقطه از تب Cogo وارد بخش Two point two length intersection شوید. 

 

P1 را select کنید و نقطۀ ابتدای پاره خط را انتخاب کنید.
P2 را select کنید و نقطۀ انتهای پاره خط را انتخاب کنید.

فاصلۀ تقاطع از نقطه P1 بر حسب متر را در کادر مقابل L1 وارد کنید.
فاصلۀ تقاطع از نقطه P2 بر حسب متر را در کادر مقابل L2 وارد کنید.

Compute را بزنید.

توجه شود که مختصات بدست آمده، تقاطع در سمت چپ پاره خط P1P2 می باشد. 
برای افزودن نقطه به پروژه ADD را بزنید.