پرش به محتوا

Offset point

برای محاسبۀ فاصله (Offset) یک نقطه مانند P3 از یک پاره خط مانند مانند P1P2 از تب Cogo وارد offset point شوید.

برای محاسبۀ فاصلۀ گیرنده از یک پاره خط تب DEVICE POSITION را بزنید.

P1 را select کنید و نقطۀ ابتدای پاره خط را انتخاب کنید.
P2 را select کنید و نقطۀ انتهای پاره خط را انتخاب کنید.
مختصات دستگاه به طور خودکار به عنوان نقطۀ P3 (نقطه ای که می خواهیم فاصلۀ آن تا پاره خط را بدست آوریم) وارد می شود.

در کادر مقابل Antenna height ارتفاع ژالون را بر حسب متر وارد کنید.

نتیجه را در قسمت پایین (Result) مشاهده می کنید.

برای محاسبۀ فاصلۀ نقطۀ دلخواه موجود در پروژه تا پاره خط P1P2 سربرگ FROM LIST را انتخاب کنید.

P1 را select کنید و نقطۀ ابتدای پاره خط را انتخاب کنید.
P2 را select کنید و نقطۀ انتهای پاره خط را انتخاب کنید.
P3 را select کنید و نقطه ای که فاصلۀ آن تا پاره خط را می خواهید انتخاب کنید.

در نهایت نتیجه را در قسمت پایین ( Result ) مشاهده می کنید.

توجه شود که Line، فاصلۀ ابتدای پاره خط (P1) تا پای عمود نقطۀ (P3) بر پاره خط می باشد.