پرش به محتوا

فرمت GeoJson

GeoJson فرمت مخصوص نمایش عوارض مکانی برداری توسط زبان Javascript است.

پیغام Export done را مشاهده می کنید. فایل مورد نظر در مسیر مشخص شده ذخیره شده است. 

با لمس گزینۀ Share می توانید فایل خروجی را به اشتراک بگذارید.